Przemysłowe podczyszczanie ścieków

Właściciel zakładu przemysłowego często staje przed dylematem opłacalności odprowadzania ścieków do kanalizacji lub ich podczyszczania (co może wiązać się ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych z tego tytułu). Niejednokrotnie charakter odprowadzanych ścieków prowadzi do konieczności ich podczyszczenia do warunków stawianych przez eksploatatora sieci pod groźbą zamknięcia takiego zakładu lub nałożenia na niego olbrzymich kar.

Wówczas staje się oczywiste, że należy dobrać i zamówić odpowiedni układ technologiczny dostosowany do charakteru produkowanych ścieków.

Firma Eko-Industries na podstawie przesłanej próbki ścieków zakładowych potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzenie oczyszczania ścieków jest zasadne z punktu widzenia procesowego i ekonomicznego oraz jaką technologie należy zastosować. 

W zakresie proponowanych przez nas technologii są m.in.:

  • separacja zawiesin na wysokosprawnych sitach oraz mikrofiltrach,
  • flotacja z zastosowaniem systemu mokropęcherzykowego napowietrzania (DAF),
  • flokulacja i koagulacja z doborem odpwoednich chemikaliów i systemów dozowania,
  • odwadnianie szlamu poflotacyjnego.

Przemysłowe podczyszczanie ścieków