Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków w przemyśle

Do podczyszczenia ścieków z przemysłu stosuje się procesy separacji mechanicznej, obróbki chemicznej, neutralizacji, saturacji i flotacji. Głównym procesem odpowiedzialnym za osiągnięcie przez ścieki parametrów klasyfikujących je do zrzutu do kanalizacji jest flotacja ciśnieniowa DAF.

Proces flotacji DAF polega na rozdzielaniu zanieczyszczeń stałych ze ścieków za pomocą sprężonego powietrza. Ścieki surowe są poddawane wstępnej obróbce chemicznej polegającej na koagulacji, flokulacji i korekcie pH. Tak przygotowane ścieki surowe dopływają do flotatora gdzie poddawane są saturacji powietrzem celem wyniesienia zanieczyszczeń w postaci kożucha.

W procesie flotacji podstawową rolę odgrywa ilość powietrza uwalnianego w ściekach w postaci mikroskopijnych pęcherzyków oraz wielkość tych pęcherzyków. Stosowanie urządzeń wyposażonych w układy saturacji ciśnieniowej pozwala na uzyskanie pęcherzyków powietrza o średnicy nie większej niż 0,1mm (zwykle 0,04-0,07 mm).

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Zawiesiny w przemysłowym oczyszczaniu ścieków

Jeżeli ścieki zawierają dużo zawiesin o niewielkich rozmiarach, które nie mogą zostać skutecznie usunięte na kracie koszowej, układ mechanicznego podczyszczania należy wyposażyć również w sito bębnowe. Sito bębnowe najrozsądniej jest zamontować na rurociągu tłocznym pomiędzy pompownią ścieków, a zbiornikiem retencyjnym.

Zbiornik retencyjny powinien mieć pojemność umożliwiającą przetrzymania co najmniej godzinowego maksymalnego napływu ścieków surowych. Zbiornik musi być wyposażony w system mieszania ścieków za pomocą mieszadła mechanicznego oraz włazy i króćce przyłączeniowe do okresowego spuszczania złogów i płukania zbiornika.

Flokulator rurowy

Następnie ścieki po uśrednieniu w zbiorniku retencyjnym, pompowane są poprzez przepływomierz na flokulator rurowy, w którym podane są reagenty i woda saturowana. Następnie ścieki doprowadzane są do kieszeni wlotowej flotatora i rozprowadzane są poprzez układ wielostrumieniowy w całej objętości urządzenia. We flotatorze następuje właściwe oczyszczenie ścieków. W procesie flokulacji i koagulacji powstaną dwie podstawowe frakcje: ścieki oczyszczone oraz szlam wynoszony poprzez powietrze na powierzchnię przepływającego strumienia.

Chemiczne podczyszczanie ścieków przemysłowych

W procesie chemicznego podczyszczenia ścieków metodą flotacji możemy wydzielić dwa etapy technologiczne:

  • podanie do flokulatora reagentów zmieniających pH ścieków, koagulantów i flokulantów. Wymieszanie reagentów ze ściekami powoduje rozbicie układów koloidalnych w ściekach, co ułatwia tworzenie zawiesin i późniejszą flotację. Flokulant powoduje sklejanie się koloidalnych cząsteczek zanieczyszczeń w kilkunasto-milimetrowe kłaczki.
  • wprowadzona do flokulatora ciśnieniowego w jego ostatnim odcinku woda saturowana wytworzona ze ścieku oczyszczonego, gdzie stopień recyrkulacji ścieków wynosi 20 - 50%, powoduje po wprowadzeniu do flotatora wynoszenie na powierzchnię ścieków kłaczków wytworzonych w wyniku działania koagulantów i flokulantów. Na powierzchni ścieku tworzy się gruba warstwa szlamu poflotacyjnego o zawartości suchej masy w przedziale 6-9%.

Szlam poflotacyjny zgarniany jest z powierzchni ścieku automatycznym zgarniaczem do kieszeni szlamu skąd zostaje przepompowywany do zbiornika szlamu o poj. roboczej odpowiadającej co najmniej kilkudniowej ilości szlamu. Zgromadzony szlam jest wywożony wozem asenizacyjnym i wykorzystywany do produkcji biomasy lub fermentacji.

Przemysłowe, oczyszczone ścieki odpływają bezpośrednio z flotatora grawitacyjnie do miejskiej kanalizacji ściekowej. Proces pracy flokulatora i flotatora łącznie z podawaniem reagentów jest zautomatyzowany i sterowany poziomem ścieków w zbiorniku retencyjnym.